Description

sosiaaliset ominaisuudet ja mahdollisuudet, jotka liittyvät naisena ja miehenä olemiseen, ja naisten ja miesten ja tyttöjen ja poikien välisiin suhteisiin sekä naisten välisiin suhteisiin ja miesten välisiin suhteisiin

Additional notes and information

Nämä määritteet, mahdollisuudet ja suhteet ovat sosiaalisia rakennelmia ja ne opitaan sosialisaatioprosesseissa. Ne ovat tausta- ja aikakohtaisia, ja ne voivat muuttua. Sukupuoli määrittää, mitä naiselta tai mieheltä odotetaan, mitä hänelle sallitaan ja mitä hänessä arvostetaan tietyssä tilanteessa. Useimmissa yhteiskunnissa naisten ja miesten välillä on eroja ja epätasa-arvoa osoitetuissa vastuissa, toteutettavissa toimissa, resurssien saatavuudessa ja hallinnassa sekä päätöksentekomahdollisuuksissa. Sukupuoli on osa laajempaa sosiokulttuurista taustaa. Muita tärkeitä kriteereitä sosiokulttuurisessa analyysissa ovat luokka, rotu, köyhyystaso, etninen ryhmä ja ikä. Sukupuoleen perustuvissa oletuksissa ja odotuksissa asetetaan naiset tavallisesti epäedulliseen asemaan sellaisten oikeuksien tosiasiallisen käyttämisen osalta kuin vapaus toimia ja tulla tunnustetuksi itsenäisinä aikuisina, osallistua täysimääräisesti taloudelliseen, sosiaaliseen ja poliittiseen kehitykseen ja tehdä päätöksiä omista oloistaan ja edellytyksistään. Sukupuolen käsitteen ymmärtäminen on tärkeää myös sukupuoli-identiteetin osalta.