Description

Социалните характеристики и възможности, които се асоциират с жените и с мъжете, въз основа на техния пол, както и с отношенията между жените и мъжете и момчетата и момичетата и отношенията между жените и тези между мъжете.

Additional notes and information

Тези характеристики, възможности и отношения се изграждат в обществото и се заучават чрез процесите на социализация. Те са специфични от гледна точка на контекст и време, и са променливи. Полът определя очакваното, допустимото и цененото у една жена или у един мъж в даден контекст. В повечето общества има различия и неравенства между жените и мъжете във възлаганите им отговорности, извършваните дейности, достъпа им до ресурси и контрола върху тях, както и възможностите за вземане на решения. Полът е част от по-широкия социално-културен контекст. Други важни критерии за социално-културен анализ включват раса, равнище на бедност, етническа група и възраст. Поради основаните на пола предположения и очаквания, жените като цяло са в по-неблагоприятно положение по отношение на реалното упражняване на права, като например свобода на действие и признаване като независими и пълноценни пълнолетни хора, пълноценно участие в икономическото, социалното и политическото развитие, и вземане на решения относно своите обстоятелства и условия. Полът е и важен термин, който следва да бъде разбиран в контекста на половата идентичност.