Description

družbene lastnosti in možnosti, povezane s tem, da je oseba ženska oziroma moški, in z odnosi med ženskami in moškimi ter dekleti in fanti ter odnosi med ženskami in odnosi med moškimi

Additional notes and information

Te lastnosti, možnosti in odnosi so družbeno konstruirani in naučeni v procesih socializacije. Odvisni so od konteksta in časa ter se spreminjajo. Družbeni spol določa, kaj se pričakuje, kaj je dovoljeno in cenjeno pri ženski ali moškem v danem kontekstu. V večini družb so med ženskami in moškimi razlike in neenakosti v dodeljenih odgovornostih, dejavnostih, ki se jih lotevajo, dostopom do sredstev ter do možnosti odločanja in nadzorom nad njimi. Družbeni spol je del širšega družbeno-kulturnega konteksta. Med druga pomembna merila za družbeno-kulturno analizo sodijo razred, rasa, stopnja revščine, etnična pripadnost in starost. Predpostavke in pričakovanja na podlagi družbenega spola navadno postavljajo ženske v slabši položaj, kar zadeva dejansko uživanje pravic, kot so svoboda delovanja in priznavanje žensk kot neodvisnih odraslih oseb, v vsem sposobnih, da so polno udeležene v ekonomskem, družbenem in političnem razvoju in da sprejemajo odločitve o svojih okoliščinah in razmerah. Družbeni spol je pomemben izraz tudi z vidika razumevanja spolne identitete.