Description

společenské znaky a příležitosti spojované se skutečností, že určitá osoba je žena či muž, se vztahy mezi ženami a muži a dívkami a chlapci, jakož i se vzájemnými vztahy mezi ženami a vzájemnými vztahy mezi muži

Additional notes and information

Tyto znaky, příležitosti a vztahy jsou určovány společností a jedinec se jim učí v průběhu socializace. Jejich podoba závisí na daném prostředí a době a lze ji měnit. Gender určuje, co je za daných okolností očekáváno od ženy či od muže, co je jim dovoleno a co je na nich oceňováno. Ve většině společností existují mezi ženami a muži rozdíly a nerovnosti co do oblastí odpovědnosti, vykonávaných činností, přístupu ke zdrojům a kontroly nad nimi i co do možností rozhodovat. Gender je součástí širšího sociokulturního kontextu. Dalšími významnými hledisky sociokulturní analýzy jsou třída, rasa, míra chudoby, etnická skupina a věk. Předpoklady a očekávání na základě genderu zpravidla ženy znevýhodňují, pokud jde o skutečné požívání práv, například svobody jednat a být uznávána jako samostatná, plně svéprávná dospělá osoba, plně se zapojit do hospodářského, společenského a politického rozvoje a rozhodovat o okolnostech a podmínkách svého života. Pochopení pojmu gender je důležité také v souvislosti s genderovou identitou.