Description

një grup nocionesh të ndryshme se çfarë do të thotë të jesh grua, përfshirë modelet e sjelljes të lidhura me vendin e supozuar të grave në një grup të caktuar rolesh dhe marrëdhëniesh gjinore

Additional notes and information

Ai përfshin vënien në pyetje të vlerave dhe normave që zbatohen tradicionalisht në sjelljen e grave në një shoqëri të caktuar, identifikimin dhe adresimin e çështjeve që lidhen me vartësinë e grave dhe vajzave, si dhe stereotipet diskriminuese të përkatësisë gjinore që mbështesin pabarazinë gjinore.