Description

збир на различни поимања за тоа што значи да се биде жена, вклучително и обрасци на однесување што се поврзани со претпоставеното место на жената во даден збир на родови улоги и односи

Additional notes and information

Поимот вклучува преиспитување на вредностите и нормите што традиционално се однесуваат на женското однесување во дадено општество, идентификувањето и третирањето на прашања што се поврзани со подреденоста на жените и децата, како и сродните дискриминаторски родови стереотипи со кои се одржува родовата нееднаквост.