Šis punktas apima objektyvų projekto, programos ar politikos vertinimą visais etapais: planavimo, įgyvendinimo ir lyčių aspekto integravimo rezultatų įvertinimo.

Vertinimas atsižvelgiant į lyčių aspektą yra sistemingas ir objektyvus vykdomos ar jau įvykdytos veiklos, projekto, programos ar politikos kūrimo ir planavimo (uždavinių, siekiamų rezultatų, planuojamų veiklų), įgyvendinimo ir rezultatų vertinimas žvelgiant iš lyčių lygybės perspektyvos. Vertinti galima užbaigus projektą, akcentuojant lyčių poveikį ir programos indėlį į lyčių lygybės skatinimą, arba vykdant projektą, siekiant užtikrinti nuolatinį tobulinimą. Tai taip pat gali būti ex ante vertinimas, siekiant įvertinti galimą politikos poveikį lyčių lygybei konkrečioje srityje. Vertinant būtina atsižvelgti į rodiklius, nustatytus planavimo etape, taip pat informaciją ir duomenis, surinktus vykdant politiką ar programą, ir kitą informaciją ir šaltinius.

Vertintojai turėtų turėti patirties, susijusios su lyčių aspektu, o į vertinimo kriterijus, klausimus, metodus ir ataskaitas turėtų būti įtraukti lyčių lygybės elementai. Vertinimo ataskaita turėtų būti grindžiama kokybiniais ir kiekybiniais duomenimis, suskirstytais pagal lytį, siekiant įvertinti tiek moterų, tiek vyrų rezultatus ir ilgalaikes išdavas. Idealiu atveju lyčių lygybės klausimai turėtų būti integruoti į visas vertinimo ataskaitos dalis, o ne aptariami viename specialiame skyriuje. Viešinkite savo vertinimo ataskaitas: taip stiprinsite abipusį pasitikėjimą tarp savo institucijos ir jūsų vykdomos politikos ar programos tikslinės (-ių) grupės (-ių).

Vertinimo atsižvelgiant į lyčių aspektą kriterijų pavyzdžiai

Tarp plačiai naudojamų kriterijų minėtini šie: aktualumas, veiksmingumas, efektyvumas, poveikis ir tvarumas:

 • Aktualumas. Ar projektas / programa veiksmingai prisidėjo prie lyčių lygybei palankių sąlygų kūrimo? Ar projekte / programoje atsižvelgta į praktinius ir strateginius lyčių poreikius moterų atžvilgiu? Ar projektas / programa prisidėjo prie nacionalinių ir ES politikos įsipareigojimų ir įgaliojimų, susijusių su lyčių lygybe? Ar įgyvendinimo etape lyčių lygybės klausimai buvo nagrinėjami logiškai ir nuosekliai? Ar buvo daromos korekcijos, siekiant reaguoti į išorinius projekto / programos veiksnius (pvz., ekonomikos krizę, naują vyriausybę ir pan.), kurie turėjo įtakos lyčių santykiams?
   
 • Veiksmingumas. Ar politika veiksmingai įgyvendinama lyčių lygybės atžvilgiu? Ar naudojamomis priemonėmis ir ištekliais veiksmingai siekiama didesnės naudos tiek moterims, tiek vyrams? Ar rezultatai moterų ir vyrų atžvilgiu pasiekti pagrįstomis išlaidomis ir ar išlaidos paskirstytos ir nauda gauta teisingai?
   
 • Efektyvumas. Ar projekto / programos rezultatai efektyviai padėjo pasiekti lyčių lygybės? Ar rezultatai padėjo pasiekti planuojamų rezultatų ir išdavų ir ar daugiau naudos gavo vyrų ir (arba) moterų tikslinės grupės? Ar suinteresuotosios šalys (organizacijos, institucijos, netiesioginės tikslinės grupės) gauna naudos iš priemonių, kalbant apie institucinių gebėjimų stiprinimą lyčių aspekto integravimo srityje ir personalo kompetencijų ugdymą lyčių lygybės srityje?
   
 • Poveikis. Koks projekto rezultatų poveikis platesnėms politikos sritims, procesams ir programoms, stiprinančioms lyčių lygybę ir moterų teises? Pavyzdžiui, koks jo poveikis mažinant smurtą prieš moteris? Ar projektas prisidėjo prie geriau subalansuoto neapmokamo priežiūros darbo ir šeiminių pareigų pasiskirstymo tarp moterų ir vyrų? Į lyčių aspektą nukreiptas ex post vertinimas taip pat gali būti taikomas vertinant projektus / programas, į kurias neįtrauktas lyčių lygybės aspektas, siekiant įvertinti, ar jie turėjo kokį nors (teigiamą ar neigiamą) neplanuotą ar nenumatytą poveikį lyčių santykiams.
   
 • Tvarumas. Ar pasiekimai lyčių lygybės srityje nenutrūks pasibaigus finansavimui? Kiek prie politikos tikslų formulavimo prisidėjo naudos gavėjai – vyrai ir moterys? Kokia apimtimi projekto metu buvo reaguojama į strateginius moterų ir vyrų poreikius ir ar dėl to tvariai pagerėjo moterų teisių ir lyčių lygybės situacija? Kokia apimtimi vykdant projektą buvo stiprinami ir instituciniu lygiu įtvirtinami lyčių aspekto integravimo gebėjimai?