Description

planifikim i sigurisë është një proces me të cilin viktima mund të konsultohet me agjencitë e duhura për të diskutuar rritjen e sigurisë personale dhe sigurisë së çdo fëmije. Shënim: Ai duhet të jetë pjesë e një qasje partneriteti midis profesionistëve, viktimave dhe fëmijëve dhe duhet të përfshijë një vlerësim të nivelit të rrezikut, zhvillimin e një plani krize dhe një plani për të ardhmen, si afatshkurtër dhe afatgjatë. Policia ka një rol në ndihmën për zhvillimin dhe mbështetjen e planeve të sigurisë si pjesë e proceseve të menaxhimit të rrezikut. Në përgjithësi, viktima, me ndihmën e një këshilltari të pavarur të dhunës në familje (IDVA) ose një shërbimi tjetër të pavarur të avokimit, duhet të kryejë planifikimin e sigurisë me zyrtarët policorë, të cilët të jenë në gjendje të kontribuojnë në proces duke zbatuar masat e sigurisë si pjesë e një plani të menaxhimit të rrezikut ose plani të veprimit. Duhet të kryhet në konsultim me agjenci të tjera, p.sh. shërbimi zjarrfikës, strehimi, shërbimet e fëmijëve.