Description

kvinnor, barn och personer som tillhör, eller uppfattas tillhöra, en grupp som befinner sig i en missgynnad position eller är marginaliserad

Additional notes and information

Term som ofta används omväxlande med termen ”missgynnad grupp”. Den stereotypa förutfattade meningen att sårbarhet är en inneboende egenskap hos kvinnor döljer det faktum att stereotypa könsroller och attityder samt dessas diskriminerande inverkan på kvinnor, som upprätthålls av staters brist på handlingar/underlåtenhet att vidta åtgärder för att på ett effektivt sätt ta itu med dem, innebär nackdelar för kvinnor som kan leda till förhöjd risk att bli sårbar för diskriminering, inbegripet våld. Därför rekommenderas inte termen ”sårbar grupp” utan ”missgynnad grupp” bör användas istället.