Description

kvinnor som, inom ramen för nationella lagar, inte har rättsligt medborgarskap i någon stat

Additional notes and information

I artikel 1 i konventionen om statslösa personers rättsliga ställning från 1954 fastställs att en person som inte automatiskt anses vara en medborgare enligt lagstiftningen i någon stat är statslös. Utöver denna rättsliga status (juridiskt statslös) är många kvinnor dock statslösa på grund av att deras medborgarskap praktiskt taget är oanvändbart eller på grund av att de inte kan bevisa eller bekräfta sin nationalitet.
Statslöshet i praktiken utgör ett särskilt problem för kvinnor, däribland kvinnor som utsatts för människohandel och som fått sina handlingar konfiskerade eller stulna eller odokumenterade kvinnliga migranter, inbegripet asylsökande, som också kan vara oförmögna att bevisa sin nationalitet och i praktiken vara statslösa. Lagar om medborgarskap kan också direkt eller indirekt diskriminera kvinnor och utsätta dem för risken för statslöshet i större utsträckning än män. Statslöshet kan till exempel bero på att en kvinna nekas möjligheten att överföra medborgarskap, förlust av medborgarskap på grund av äktenskap med en utländsk person, en makes byte av medborgarskap under äktenskapet eller berövande av medborgarskap på grund av diskriminerande praxis.
Registrering av födelse är också nära kopplat till kvinnor och deras barns åtnjutande av rätten till en nationalitet. I praktiken gör indirekt diskriminering, kulturell praxis och fattigdom att det ofta är omöjligt för mödrar, i synnerhet ogifta mödrar, att registrera sina barn på lika villkor som fäder. Underlåtenhet att registrera ett barns födelse kan hindra eller upphäva barnets effektiva åtnjutande av en rad rättigheter, inbegripet rätten till en nationalitet, till ett namn och en identitet, till likhet inför lagen och till erkännande av rättslig kapacitet samt och kan leda till problem att få tillgång till diplomatiskt skydd och långvarigt frihetsberövande under tiden personens identitet och nationalitet bestäms.