Description

kobieta, która zgodnie z prawem krajowym nie ma więzów obywatelstwa z żadnym państwem

Additional notes and information

Artykuł 1 Konwencji o statusie bezpaństwowców z 1954 r. wskazuje, że osoba nieuznawana za obywatela żadnego państwa w zakresie obowiązywania jego prawa jest bezpaństwowcem. Jednak oprócz tego statusu prawnego (bezpaństwowość de jure) wiele kobiet jest de facto bezpaństwowcami, ponieważ nie mogą udowodnić lub zweryfikować swojego obywatelstwa. Bezpaństwowość de facto jest szczególnym problemem dla kobiet, takich jak ofiary handlu ludźmi, których dokumenty mogły zostać skonfiskowane lub skradzione lub migrantki nieposiadające dokumentów, w tym azylantki, które także mogą być niezdolne do potwierdzenia swojego obywatelstwa i w wyniku tego być bezpaństwowcami. Przepisy prawa w zakresie obywatelstwa mogą także bezpośrednio lub pośrednio dyskryminować kobiety i narażać je w większym stopniu niż mężczyzn na ryzyko bezpaństwowości. Bezpaństwowość może na przykład wynikać z odmówienia kobiecie zdolności do przeniesienia obywatelstwa, z utraty obywatelstwa z powodu małżeństwa z cudzoziemcem, ze zmiany obywatelstwa małżonka podczas trwania małżeństwa lub pozbawienia obywatelstwa w wyniku praktyk dyskryminacyjnych. Rejestracja urodzin jest również blisko związana z korzystaniem prze kobiety i dzieci z prawa do obywatelstwa. W praktyce dyskryminacja pośrednia, praktyki kulturowe i ubóstwo często uniemożliwiają matkom, zwłaszcza tym niezamężnym, zarejestrowanie swoich dzieci na równi z ojcami. Brak rejestracji narodzin dziecka może utrudnić lub unieważnić skuteczne korzystanie z szeregu praw przez dziecko, w tym prawa do obywatelstwa, imienia i tożsamości, do równości wobec prawa oraz uznawania osobowości prawnej, a także prowadzić do problemów z uzyskaniem ochrony dyplomatycznej oraz przedłużone przetrzymywanie w oczekiwaniu na ustalenie dowodów tożsamości i obywatelstwa.