Description

алатка и процес што се заснова на партиципативна методологија чија цел е да се промовира организациско учење во поединечната работна единица и на различните организациски нивоа за тоа како практично и делотворно да се интегрира родовата димензија

Additional notes and information

Концептот и практиката на партиципативните родови ревизии се дело на Меѓународната организација на трудот (МОТ) во 2001 год. Иницијално концептот беше изработен за да послужи за воведување на внатрешната политика на МОТ за интегрирање на родовата перспектива. Изработен е и прирачник за ширење на таа пракса.