Description

mjet dhe proces i bazuar në një metodologji pjesëmarrëse që synon të nxisë mësimin organizativ në nivelin individual, njësinë e punës dhe nivelet organizative mbi temën se si praktikisht dhe në mënyrë efektive të qendërsojë gjininë.

Additional notes and information

Koncepti dhe praktika e auditimeve gjinore pjesëmarrëse u krijua nga Organizata Ndërkombëtare e Punës (ILO) në 2001. Fillimisht u zhvillua për të përmbushur politikën e brendshme të ILO-s për integrimin gjinor. Një manual i auditimit gjinor është hartuar dhe vënë në dispozicion për shpërndarjen e kësaj praktike.