Description

теоретско размислување што се развило во хуманистичките науки во средината на 1980ите во контекст на сѐ поголем теоретски интерес за сексуалностите, што се совпаднало и со усвојувањето на зборот „квир“ од страна на граѓанското движење, кој претходно имал пејоративно значење.

Additional notes and information

Основната теза за позитивноста на статусот на сексуалност познат како „надвор од законот“ потекнува од преиспитувањето на нормалноста и перформативноста на хетеросексуалниот идентитет.