Description

sätt på vilka kvinnors och mäns (och flickors och pojkars) situation, behov och utmaningar skiljer sig åt med syftet att undanröja ojämlikheter och undvika att de upprätthålls samt främja jämställdhet inom ramen för ett särskilt politikområde, program eller förfarande