Description

аспект на секое прашање што се однесува на еднаквоста, како полот, родот, возраста, расата, етничкото потекло, попреченоста, сексуалната ориентација или родовиот идентитет

Additional notes and information

Интеграцијата и проценката на димензиите на еднаквоста се од особена важност при анализирањето и проценката на политиките, програмите и мерките за постигнување еднаквост.