Description

oförmåga att förstå att kvinnors/flickors och mäns/pojkars roller och ansvar tillskrivs dem, eller åläggs dem, inom ramen för specifika sociala, kulturella, ekonomiska och politiska kontexter

Additional notes and information

Könsblinda projekt, program, attityder och könsblind politik tar inte hänsyn till dessa olika roller och varierade behov. De upprätthåller på så sätt den rådande ordningen och bidrar inte till att omvandla den ojämställda könsordningen