Description

metoder för att lösa tvister genom ett annat medel än rättsligt avgörande som bättre kan gagna kvinnor som söker rättvisa, i synnerhet genom att tillhandahålla mer flexibilitet, minska kostnader och förseningar och säkerställa att offer inte utsätt för sekundär viktimisering

Additional notes and information

Enligt Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet och relevanta internationella standarder är obligatorisk medling och förlikning i fall av könsrelaterat våld mot kvinnor olämpligt och bör förbjudas. Detta beror på att medling inte alltid är genusmedveten och inte nödvändigtvis tjänar kvinnor och män på ett jämlikt sätt.