Description

метод на решавање спорови на начин што не подразбира судски одлуки, кој може подобро да им послужи на жените што бараат правда, особено преку обезбедување поголема флексибилност, намалување на трошоците и одложувањата, и грижа за жртвите да не бидат изложени на секундарна виктимизација

Additional notes and information

Според Конвенцијата за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство и релевантни меѓународни стандарди, употребата на задолжителна медијација и помирување во случаите на родово базирано насилство врз жените не е соодветна и треба да се забрани. Тоа е зашто медијацијата не е секогаш родово-сензитивна и не ги задоволува секогаш подеднакво потребите на жените и мажите.