Description

Neobavezna ili obavezna rodno osjetljiva (rodno odgovorna) medijacija odnosi se na metode rješavanja sporova putem sredstava koja nisu sudske odluke, a koja mogu bolje služiti ženama koje traže pravdu, posebno pružajući veću fleksibilnost, smanjujući troškove i odlaganja i osiguravajući da žrtve nisu podvrgnute sekundarnoj viktimizaciji.

Additional notes and information

Prema Konvenciji o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici i relevantnim međunarodnim standardima, upotreba obaveznog posredovanja i mirenja u slučajevima rodno zasnovanog nasilja nad ženama nije prikladna i treba je zabraniti. Razlog je taj što medijacija nije uvijek rodno osjetljiva i možda neće podjednako služiti potrebama žena i muškaraca.