Description

Всяко умишлено поведение, което сериозно накърнява психологическата неприкосновеност на друго лице чрез принуждаване или заплахи.

Additional notes and information

До голяма степен то се характеризира с модел на насилствено поведение, проявявано с времето - в рамките на семейството или извън него. То не само засяга психологическото здраве на лицата и техните социални контакти, но и ги лишава от възможности за бъдещо лично, социално и икономическо развитие. Примерите за психологическо насилие включват действия, като например изолация от останалите, вербална агресия, заплахи, сплашване, контрол, тормоз или преследване, обиди, унижения и клевети.