Description

секоја постапка или однесување со кои се нанесува економска штета на некое лице. Економското насилство може да се јави во форма на оштетување на имот, ограничување на пристапот до финансиски ресурси, до образование или до пазарот на трудот, или неисполнување на економските обврски, како исплата на алиментација

Additional notes and information

Контролните механизми, меѓу другото, може да се состојат и од контрола на пристапот на жртвата до здравствени услуги, до вработување итн.