Description

akýkoľvek čin alebo správanie, ktoré môže jednotlivca ekonomicky poškodiť. Ekonomické násilie môže mať formu poškodenia majetku, obmedzenia prístupu k finančným zdrojom, vzdelaniu alebo trhu práce alebo nedodržania povinností s dopadom na ekonomickú situáciu jednotlivca, ako je napríklad platenie výživného

Additional notes and information

Medzi mechanizmy kontroly môže patriť aj kontrola prístupu obeti k službám v oblasti zdravotnej starostlivosti, zamestnanosti atď.