Description

çdo veprim ose sjellje e cila i shkakton dëm ekonomik një individi. Dhuna ekonomike mund të marrë për shembull, formën e dëmtimit të pronës, kufizimit të qasjes në burimet financiare, arsimit ose tregut të punës, ose mosrespektimi i përgjegjësive ekonomike, siç është ushqimi.

Additional notes and information

Mekanizmat e kontrollit mund të përfshijnë gjithashtu kontrollimin e qasjes së viktimës në shërbimet e kujdesit shëndetësor, punësimin, etj.