Description

физичко, сексуално, психолошко или економско насилство меѓу актуелни или поранешни сопружници, како и актуелни или поранешни партнери. Претставува форма на насилство што влијае на жените непропорционално повеќе, па затоа е и ороднето. Статистичка дефиниција Секој чин на физичко, сексуално, психолошко или економско насилство меѓу поранешни или актуелни сопружници или партнери, независно дали сторителот го дели или го делел истото живеалиште со жртвата.

Additional notes and information

Чувствата на срам, страв и беспомошност што произлегуваат од ваквото насилство се причина за ниската стапка на пријавување и следствено, релативно мал број осудителни пресуди. Најголемиот дел од насилството од интимен партнер го вршат мажите врз своите партнерки.