Description

Bilo koja ostvarena ili pokušana zloupotreba položaja ranjivosti, različitih moći ili povjerenja u seksualne svrhe, uključujući, ali ne ograničavajući se na monetarnu, socijalnu ili političku zaradu od seksualnog iskorištavanja drugog.

Additional notes and information

Termin se često koristi posebno u vezi sa seksualnim iskorištavanjem djece. Prema Konvenciji o pravima djeteta, seksualno iskorištavanje obuhvata upotrebu djece u komercijalnom seksualnom iskorištavanju i u audio ili vizuelnim slikama seksualnog zlostavljanja djece, dječiju prostituciju, seksualno ropstvo, seksualno iskorištavanje u putovanjima i turizmu, trgovinu (unutar i između zemalja) i prodaju djece u seksualne svrhe i prisilni brak. Prema Konvenciji Vijeća Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja, seksualno iskorištavanje obuhvata ponašanje povezano sa (a) seksualnim zlostavljanjem; (b) krivična djela koja se tiču dječije prostitucije; (c) krivična djela koja se tiču dječije pornografije; (d) krivična djela koja se tiču učešća djeteta u pornografskim predstavama; (e) namjerno navođenje djeteta da gleda seksualna djela; i (f) traženje djece u seksualne svrhe.