Description

форма на ропство што е неспојливо со човековото достоинство и темелните човекови права

Additional notes and information

Таа е природно поврзана со родовата нееднаквост во општеството и влијае на статусот на жените и мажите и перцепцијата на нивните меѓусебни односи и нивната сексуалност.