Description

formeel of informeel huwelijk tussen twee mensen waarvan ten minste een van de partijen jonger is dan 18

Additional notes and information

Een kinderhuwelijk wordt door het CEDAW-comité en de Commissie ter beoordeling van chemische stoffen (Chemical Review Committee, CRC) beschouwd als een vorm van gedwongen huwelijk, aangezien het kinderen – gezien hun leeftijd – inherent ontbreekt aan het vermogen hun volledige, vrije en geïnformeerde toestemming te geven tot hun huwelijk of het tijdstip daarvan. Volgens de mensenrechten die zijn verankerd in het Verdrag inzake de rechten van het kind en het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW), is het kinderhuwelijk een vorm van een schadelijke praktijk. Het verbieden van een huwelijk tussen mensen onder de 18 is een garantie dat de verantwoordelijkheden die het huwelijk met zich meebrengt, niet voortijdig en zonder hun toestemming worden toegewezen of opgelegd aan kinderen. Om de zich ontwikkelende capaciteit en autonomie van het kind in het nemen van beslissingen aangaande zijn of haar leven te respecteren, hebben het CEDAW-comité en de CRC-commissie ermee ingestemd dat in buitengewone omstandigheden het huwelijk van een vroeg volwassen, capabel kind van ten minste 16 jaar mag worden toegestaan, mits die beslissing wordt genomen door een rechter, op basis van in de wet vastgelegde buitengewone legitieme gronden en van bewijzen van de volwassenheid van dat kind, en zonder dat wordt verwezen naar cultuur en/of traditie.Kinderhuwelijk, huwelijk op jonge leeftijd en gedwongen huwelijk zijn onderling gerelateerde, maar verschillende begrippen. Ze worden echter op alle mogelijke manieren met elkaar gecombineerd en door elkaar gebruikt zonder dat ze expliciet worden gedefinieerd en zonder dat de ambiguïteit van elk begrip wordt toegelicht. Het CEDAW-comité en de CRC-commissie hebben afgesproken de term ‘kinder- en/of gedwongen huwelijk’ te gebruiken.