Description

právny alebo tradičný zväzok medzi dvoma ľuďmi, z ktorých je aspoň jedna zo strán mladšia ako 18 rokov

Additional notes and information

Výbory CEDAW a CRC interpretujú manželstvo maloletých ako formu núteného manželstva, pretože deti - vzhľadom na svoj vek - majú nedostatok vnútornej spôsobilosti poskytnúť svoj úplný, slobodný a informovaný súhlas s ich manželstvom alebo jeho načasovaním. Podľa noriem o ľudských právach zakotvených v Dohovore o právach dieťaťa (CRC) a Dohovore o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) je manželstvo maloletých formou škodlivej praktiky. Zákaz manželstva medzi osobami mladšími ako 18 rokov je zárukou, že zodpovednosť, ktorú manželstvo prináša, nie je predčasne pridelená alebo udelená deťom a bez ich súhlasu. V záujme rešpektovania vyvíjajúcej sa spôsobilosti a autonómie dieťaťa pri prijímaní rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú jeho život, výbory CEDAW a CRC sa dohodli, že za výnimočných okolností môže byť povolené manželstvo dospelého, schopného dieťaťa vo veku minimálne 16 rokov za predpokladu, že takéto rozhodnutie urobí súd na základe legitímnych výnimočných dôvodov vymedzených zákonom a na základe dôkazov o zrelosti tohto dieťaťa bez ohľadu na kultúru a/alebo tradície. Manželstvo maloletých, skoré manželstvo a manželstvo vynútené násilím sú vzájomne prepojené, avšak odlišné pojmy. Boli však skombinované všetkými možnými spôsobmi a používajú sa zameniteľne bez akýchkoľvek explicitných definícií alebo aspoň s vysvetlením, pokiaľ ide o rozsah nejednoznačnosti, ktorá obklopuje každé označenie. Výbory CEDAW a CRC sa dohodli na používaní pojmu „manželstvo maloletých alebo manželstvo vynútené násilím“.