Description

umyślne zmuszanie osoby dorosłej lub dziecka do zawarcia małżeństwa bez osobistego wyrażenia pełnej, świadomej i dobrowolnej zgody jednej lub obydwu stron

Additional notes and information

Do takich małżeństw zalicza się m.in. małżeństwa dzieci; aranżowane małżeństwa zawierane bez zgody zainteresowanych stron; małżeństwa zawarte w celu ominięcia przepisów imigracyjnych, tj. bez szczerego zamiaru zawarcia małżeństwa; przymusowe małżeństwa stosowane przez grupy zbrojne w czasie konfliktów lub stosowane jako środek wyjścia z powojennego ubóstwa przez dziewczęta; a także małżeństwa, w których jedna ze stron nie ma prawa odejść lub zakończyć małżeństwa. W najbardziej skrajnej formie przymusowego małżeństwa może ono obejmować zastraszanie, porwanie, więzienie, przemoc fizyczną, gwałt, a w niektórych przypadkach także morderstwo. Przymusowe małżeństwo jest formą przemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz szkodliwą praktyką, w wyniku której kobiety i dziewczęta często są pozbawione osobistej i ekonomicznej autonomii, usiłują uciec, dokonują samospalenia lub samobójstwa, aby uniknąć małżeństwa lub od niego uciec. Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej również penalizuje działania polegające na zwabieniu osoby za granicę w celu zmuszenia tej osoby do zawarcia małżeństwa za granicą.