Description

Forma násilí na ženách, jež představuje závažné porušení základních práv a zejména právo žen a dívek na fyzickou integritu, fyzické a mentální zdraví, sexuální a reprodukční zdraví, vzdělání, soukromý život a svobodu a autonomii. Muži a chlapci, kteří jsou obětmi nuceného sňatku, čelí mnoha podobným porušením jejich práv. Ani kultura, zvyky, náboženství, tradice nebo tak zvaná "čest" nemůže ospravedlnit takové porušení práv. Určující charakteristikou nuceného sňatku je chybějící souhlas alespoň jedné ze dvou stran. Manželství, ve kterém (alespoň) jedna ze stran nemůže svobodně ukončit toto manželství nebo opustit svého manžela/ svou manželku, je také nuceným manželstvím.

Additional notes and information

Nucené sňatky mohou být prostředkem k úniku z chudoby, zejména po ozbrojených konfliktech; mohou mít formu výměnných nebo kompromisních manželství, spojenectví dohodnutých mezi rodinami s cílem zaručit vlastnická práva nebo pro účely imigrace, nutit oběť znásilnění, aby se oženila s pachatelem, uzavřela manželství nebo služební manželství (jehož cílem je vykořisťování).