Description

Всеки образователен инструмент или процес, който има за цел да повиши осведомеността на ангажираните в процеса на правене на политики и други участници в ЕС и в държавите членки относно въпросите на равенството на половете, да обогати тяхната компетентност по тези въпроси и да им даде възможност да насърчават постигането на целите в областта на равенопоставеността на половете на всички нива в тяхната работа.

Additional notes and information

Обучението по равнопоставеност на половете е предвидено да обхване широк набор от различни образователни инструменти и процеси, като например: пряко обучение и образователни курсове; запознаване на персонала с дадена тема от тази област; онлайн модули; материали с насоки и сборници с ресурси; споразумения за предоставяне на консултации, както и мрежи за споделяне на експертни знания.