Description

неплатени економски активности што се вршат за директна корист на своето домаќинство или домаќинствата на роднините и пријателите, врз основа на реципроцитет, вклучувајќи ја и секојдневната работа во домаќинството и широката палета на активности што се вршат за свои потреби и/или како професионални дејности, независно дали претставуваат единствено или второстепено занимање, што се вршат за добивка и не повремено, на граница на, или надвор од законските, регулаторните или договорните обврски, но кои не се неформални активности што се дел од криминалната економија