Description

разлики во шемите на застапеност на жените и мажите на пазарот на трудот, во јавниот и политичкиот живот, неплатената работа и грижа околу домот, и изборот на образование на младите жени и мажи