Description

pasākumi, kuru mērķis ir paātrināt sieviešu stāvokļa uzlabojumus, lai panāktu substantīvu līdztiesību ar vīriešiem, un ietekmēt strukturālas, sociālas un kulturālas izmaiņas, kas nepieciešamas, lai labotu agrāk un pašreiz pastāvošus sieviešu diskriminācijas veidus un sekas, kā arī sniegtu viņām kompensāciju par radīto nelīdztiesību un kaitējumu

Additional notes and information

Termins, ko izmanto Konvencijā par jebkādas sieviešu diskriminācijas izskaušanu. Šis termins skaidri norāda uz šādu īpašu pasākumu “pagaidu” raksturu, savukārt vārds “atbalsta” nozīmē, ka pasākumu nolūks ir kalpot īpašam mērķim neattēlot diskriminācijai pakļautas sievietes kā vājas, neaizsargātas un tādas, kurām nepieciešami “atbalsta” pasākumi, lai piedalītos vai konkurētu sabiedrībā. Izmantojot īpašus pasākumus, netiek veicināta īpaša labvēlīga nostāja, bet gan tiesības. Īpaši pasākumi ir būtiski, lai nodrošinātu vienlīdzīgas dalības un konkurences iespējas dažādās sociālās dzīves jomās, kur sievietes var saskarties ar sociālu, veselības un ekonomisko slogu, kas izriet no dzimtiskotiem stereotipiem vai viņu maternitātes lomas.