Description

Мерки, насочени към ускоряване на процеса на подобряване на позицията на жените с оглед постигането на реално равенство с мъжете и предизвикване на структурните, социалните и културните промени, необходими за коригиране на минали и настоящи форми и ефекти на дискриминацията срещу жените, както и на компенсирането им за претърпяното неравенство и вреди.

Additional notes and information

Терминът е използван в Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените. С този термин изрично се посочва „временният“ характер на тези специални мерки, докато значението на термина „специални“ е, че мерките са предназначени за постигането на специфична цел, а не за представяне на подложените на дискриминация жени като слаби, уязвими и нуждаещи се от допълнителни „специални“ мерки, за да участват и да се конкурират в обществото. Използването на специални мерки не предполага специална полза, а по-скоро право. Специалните мерки са от съществено значение за гарантиране на равните възможности за участие и конкуриране в различни области на социалния живот, където е възможно жените да понасят социални, здравни и икономически тежести в резултат на стереотипите, свързани с половете, или тяхната роля в майчинството.