Description

постигнување баланс не само меѓу домашните задачи и грижата за зависните членови на семејството, туку и задолженијата што не се дел од секојдневната рутина или други важни животни приоритети

Additional notes and information

Работните договори треба да се доволно флексибилни за да им се овозможи на работниците од обата пола да се вклучат во активности за доживотно учење и активности поврзани со нивниот натамошен професионален и личен развој, што не мора директно да се поврзани со работата на работникот.
Проблематиките што се поврзани со подобрувањето на кариерните можности, доживотното учење и други активности за професионален и личен развој се сметаат за второстепени во целта за промовирање порамномерно споделување меѓу жените и мажите на задолженијата во семејството и домаќинството, како и на работното место.