Description

arritja e balancës jo vetëm mes detyrimeve familjare dhe kujdesit për të afërmit në varësi, por edhe përgjegjësive jashtëprogramore ose përparësive të tjera të rëndësishme të jetës

Additional notes and information

Marrëveshjet e punës duhet të jenë mjaft fleksibile për t'u dhënë mundësi punëtorëve të të dy gjinive të ndërmarrin aktivitete të të mësuarit gjatë gjithë jetës dhe aktivitete që lidhen me zhvillimin e tyre të mëtejshëm profesional dhe personal, jo domosdoshmërisht të lidhura drejtpërdrejt me punën e punëtorit. Çështjet në lidhje me përmirësimin e mundësive të karrierës, të mësuarit gjatë gjithë jetës dhe aktivitete të tjera personale dhe të zhvillimit profesional konsiderohen të jenë dytësore ndaj objektivit të promovimit të ndarjes më të barabartë midis grave dhe burrave të përgjegjësive në familje dhe mjedisin familjar, si dhe në vendin e punës.