Description

сѐ поголема појава и распространетост на сиромаштијата меѓу жените споредено со мажите, како резултат на структурна дискриминација што влијае на животите на жените и се одразува преку пониски плати, пониски пензии, помали бенефиции и сл.