Description

breithniú córasach a dhéanamh ar na difríochtaí idir na coinníollacha, na staideanna agus na riachtanais atá ag mná agus fir i ngach beartas agus gníomhaíocht

Additional notes and information

Is é is príomhshruthú inscne ann (ath)eagrú, feabhsú, forbairt agus meastóireacht a dhéanamh ar phróisis bheartais, chun go ndéanfaidh na daoine a bhíonn i mbun beartas de ghnáth gné an chomhionannais inscne a ionchorprú i ngach beartas ar gach leibhéal agus gach céim. Is éard atá i gceist le gné inscne a phríomhshruthú, measúnú a dhéanamh ar na himpleachtaí a bhaineann le haon ghníomh beartaithe do mhná agus d'fhir, lena n-áirítear reachtaíocht, beartais nó cláir, i ngach réimse agus ar gach leibhéal. Is bealach é chun ábhair imní agus taithí na mban agus na bhfear araon a chur go croílár cheapadh, chur chun feidhme, fhaireachán, agus mheastóireacht na mbeartas agus na gclár i ngach réimse polaitiúil, eacnamaíoch agus sochaíoch, chun go rachaidh sé chun sochair do mhná agus ar fhir ar bhonn cothrom agus nach gcuirtear leis an neamhionannas. Is é an sprioc dheiridh an comhionannas inscne a bhaint amach. Is straitéis chomhlántach é an príomhshruthú inscne agus ní haon chomparáid é le beartais agus le cláir atá dírithe ar mhná, reachtaíocht comhionannais inscne, sásraí institiúideacha maidir le comhionannas inscne, agus idirghabhálacha sonracha arb é is aidhm dóibh an éagothromaíocht idir na hinscní a laghdú.