Description

systematické zohľadňovanie rozdielov medzi podmienkami, situáciami a potrebami žien a mužov vo všetkých politikách a činnostiach

Additional notes and information

Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti je (re)organizácia, zdokonaľovanie, rozvoj a posudzovanie politických procesov tak, aby subjekty bežne zapojené do tvorby politík začlenili perspektívu rodovej rovnosti do všetkých politík na všetkých úrovniach a vo všetkých fázach. Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti je proces posudzovania dôsledkov plánovaných opatrení na ženy a mužov, vrátane právnych predpisov, politík alebo programov vo všetkých oblastiach a na všetkých úrovniach. Je to spôsob, akým sa obavy a skúsenosti žien aj mužov stávajú integrálnym rozmerom návrhu, uplatňovania, monitorovania a posudzovania politík a programov vo všetkých politických, hospodárskych a spoločenských sférach, aby ženy a muži mali rovnaké výhody a prospech a aby nerovnosť nepretrvávala. Hlavným cieľom je dosiahnutie rodovej rovnosti. Uplatňovanie rodového hľadiska je doplnkovou stratégiou a nie náhradou za cielené politiky a programy zamerané na ženy, právne predpisy o rodovej rovnosti, inštitucionálne mechanizmy pre rodovú rovnosť a špecifické intervencie zamerané na odstránenie rodových rozdielov.