Description

sieviešu un vīriešu apstākļu, situāciju un vajadzību atšķirību sistemātiska ievērošana visās politikas jomās un darbībās

Additional notes and information

Dzimumu līdztiesības aspekta iekļaušana ir politikas procesu (re)organizācija, uzlabošana, izstrāde un pilnveide, lai politikas lēmumu pieņemšanā iesaistītās personas iekļautu dzimumu līdztiesības perspektīvu visās politikās visos līmeņos un posmos. Dzimumu līdztiesības aspekta iekļaušana ir process, kurā novērtē jebkuras plānotās darbības, tostarp likumdošanas, politiku vai programmu, ietekmi uz sievietēm un vīriešiem visās jomās un līmeņos. Tādējādi sieviešu un vīriešu bažas un pieredzes veido politiku un programmu izstrādes, īstenošanas, pārraudzības un izvērtēšanas neatņemamu dimensiju visās politikas, ekonomikas un sociālajās jomās, lai sievietes un vīrieši gūtu vienlīdzīgu labumu un neveidotos nelīdztiesība. Galvenais mērķis ir panākt dzimumu līdztiesību. Dzimumu līdztiesības aspekta iekļaušana ir papildu stratēģija, un tā neaizstāj mērķtiecīgas, uz sievietēm centrētas politikas un programmas, dzimumu līdztiesības tiesību aktus, institucionālus dzimumu līdztiesības mehānismus un īpašus pasākumus, kur mērķis ir novērst dzimumšķirtni.