Description

prawo jednostek i grup do uzyskania szybkiej, skutecznej i sprawiedliwej reakcji w celu ochrony praw, zapobiegania konfliktów i ich rozwiązywania oraz kontrolowania nadużywania władzy przez przejrzysty i efektywny proces, w którym mechanizmy są dostępne, przystępne cenowo i rozliczalne, a także stosowane na zasadzie równości

Additional notes and information

Zgodnie z prawem międzynarodowym państwa mają obowiązek zapewniać dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości kobiet stanowi ramę prawną i konstytucjonalną stanowiącą gwarancję dla praw kobiet; jednak bez edukacji, świadomości praw oraz mocy decyzyjnej kobiety często nie są zdolne do egzekwowania swoich praw, uzyskania pomocy prawnej ani występowania na drogę sądową. W sensie proceduralnym dostęp do wymiaru sprawiedliwości oznacza zapewnianie osobom chcącym zabezpieczyć swoje prawa nabyte, co następuje: odpowiednich i zrozumiałych informacji na temat zakresu tych praw oraz dróg dostępu do nich; łatwo dostępnej infrastruktury – w sensie formalnym, jak i praktycznym – dla pozyskiwania tych informacji i postępowania na ich podstawie; jakości funkcjonowania tej infrastruktury w praktyce; oraz zaufania do użyteczności i spójności infrastruktury. Aby uniknąć wtórnej wiktymizacji i stygmatyzacji kobiet w toku postępowania sądowego, wymagane jest podejście wrażliwe na zagadnienie płci. Materialny aspekt wymiaru sprawiedliwości skupia się na zapewnieniu „sprawiedliwych i słusznych” skutków prawnych.