Description

recht van individuen en groepen om een snelle, effectieve en eerlijke reactie te krijgen inzake de bescherming van hun rechten, om geschillen te voorkomen of op te lossen en misbruik van macht te controleren middels een transparant en efficiënt proces, waarin mechanismen beschikbaar, betaalbaar en toerekenbaar zijn, en dat wordt gevoerd op basis van gelijkheid

Additional notes and information

Overheden hebben verplichtingen krachtens internationaal recht om de toegang tot de rechter te waarborgen. De toegang van vrouwen tot de rechter is vastgelegd in een wettelijk en constitutioneel kader dat vrouwenrechten garandeert, maar zonder onderwijs, bewustzijn van hun rechten en besluitvormende macht zijn vrouwen vaak niet in staat hun rechten op te eisen, juridische hulp te zoeken of naar de rechter te stappen.In procedureel opzicht betekent toegang tot de rechter dat diegenen die hun verworven rechten willen afdwingen, kunnen beschikken over: passende en begrijpelijke informatie over de reikwijdte van deze rechten en hoe daartoe toegang kan worden verkregen; een gemakkelijk toegankelijke infrastructuur − in zowel formele als praktische zin − voor het verwerven van informatie en daar vervolgens naar te handelen; een kwalitatief goed werkende infrastructuur; en kunnen vertrouwen op het nut en de integriteit van de infrastructuur. Om secundaire victimisatie en stigmatisering van vrouwen tijdens juridische procedures te voorkomen, is een genderbewuste aanpak vereist. Een aanzienlijk aspect van het recht is erop gericht te waarborgen dat juridische en justitiële resultaten zelf ook ‘rechtvaardig en billijk’ zijn.