Description

e drejta e individëve dhe grupeve për të marrë një përgjigje të shpejtë, efektive dhe të drejtë për të mbrojtur të drejtat e tyre, për të parandaluar ose zgjidhur mosmarrëveshjet dhe për të kontrolluar abuzimin e pushtetit përmes një procesi transparent dhe efikas, në të cilin mekanizmat janë në dispozicion, të përballueshëm, të përgjegjshëm dhe të kryer në bazë të barazisë

Additional notes and information

Shtetet kanë detyrime sipas ligjit ndërkombëtar për të siguruar qasjen në drejtësi. Qasja e grave në drejtësi është një kornizë ligjore dhe kushtetuese që garanton të drejtat e grave; por pa arsimim, ndërgjegjësim për të drejtat dhe fuqinë vendim-marrëse, gratë shpesh nuk janë në gjendje të kërkojnë të drejtat e tyre, të marrin ndihmë juridike ose të drejtohen në gjykatë. Në një kuptim procedural, qasja në drejtësi nënkupton sigurimin e atyre që kërkojnë të sigurojnë të drejtat e tyre përmes: informacionit të duhur dhe të kuptueshëm në lidhje me fushën e këtyre të drejtave dhe mënyrën e përdorimit të tyre; një infrastrukturë e arritshme lehtësisht - në kuptimin zyrtar dhe praktik - për marrjen e këtij informacioni dhe më pas veprimin sipas tij; cilësinë e funksionimit të kësaj infrastrukture në praktikë; dhe besimin në dobinë dhe integritetin e infrastrukturës. Për të shmangur viktimizimin dytësor dhe stigmatizimin e grave gjatë procedurave ligjore, kërkohet një qasje e ndjeshme ndaj gjinisë. Një aspekt thelbësor i drejtësisë përqendrohet në sigurimin që rezultatet ligjore dhe gjyqësore janë vetë 'të drejta dhe të barabarta'.