Description

различни поимања за тоа што значи да се биде маж, вклучително и обрасци на однесување што се поврзани со местото на мажот во даден збир на родови улоги и односи

Additional notes and information

Тоа подразбира преиспитување на вредностите и нормите за мажественост што ги наметнува општеството врз однесувањето на мажите, идентификување и третирање на проблемите со кои се соочуваат мажите и момчињата во светот на работата, и промовирање позитивни улоги што може да ги одиграат мажите и момчињата за достигнување родова еднаквост