Kandidatas (-ė), manantis (-i), kad dėl jo (jos) tinkamumo buvo nuspręsta klaidingai, gali paprašyti, kad jo (jos) prašymas būtų persvarstytas. Tam reikia per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo laiško pašto antspaudo datos nusiųsti prašymą iš naujo peržiūrėti asmens kandidatūrą, nurodant atrankos procedūros numerį:

Atrankos komiteto pirmininkui / pirmininkei
Europos lyčių lygybės institutas
Gedimino pr. 16,
01103 Vilnius,
Lietuva.

Atrankos komitetas peržiūrės prašymą ir praneš kandidatui savo sprendimą per 45 kalendorines dienas nuo laiško gavimo.

Jei kandidatas (-ė) mano, kad jis (ji) nukentėjo dėl jo (jos) atžvilgiu priimto konkretaus sprendimo, jis (ji) gali pateikti skundą, kaip numatyta Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 90 straipsnio 2 dalyje, šiuo adresu:

Direktorei
Europos lyčių lygybės institutas
Gedimino pr. 16,
01103 Vilnius,
Lietuva.

Skundas turi būti pateiktas per 3 mėnesius. Šio tipo procedūrai inicijuoti skirtas terminas (žr. Tarnybos nuostatus, pakeistus 2004 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentu Nr. 723/2004, paskelbtu 2004 m. balandžio 27 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje L 124) prasideda nuo momento, kai kandidatui pranešama apie priimtą jo atžvilgiu nepalankų sprendimą.

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 270 straipsnį (EBS ex 236 str.) bei Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnį galite pateikti skundą:

The Registry (registratūrai)
European Union Civil Service Tribunal (Europos Sąjungos tarnautojų teismas)
L - 2925 Liuksemburgas.

Ple

Atkreipkite dėmesį, kad paskyrimų tarnyba neturi galios keisti atrankos komiteto sprendimų. Europos Sąjungos tarnautojų teismas nuosekliai laikosi nuomonės, kad plati veiksmų laisvė, kokią turi atrankos komitetai, neturėtų būti tarnautojų teismo svarstymo objektas, nebent būtų akivaizdžiai pažeistos atrankos komitetų veiklos taisyklės.

Išsamesnę informaciją, kaip pateikti apeliaciją, rasite Europos Sąjungos tarnautojų teismo svetainėje.

Pagal Europos Bendrijos steigimo sutarties 195 straipsnio 1 dalį ir pagal 1994 m kovo 9 d. Europos Parlamento sprendime dėl Tarnybos nuostatų išdėstytas sąlygas bei ombudsmeno veiklą ir pareigas reglamentuojančias bendrąsias sąlygas, paskelbtas 1994 m. gegužės 4 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje L 113, skundą taip pat galima pateikti šiuo adresu:

The European Ombudsman (Europos ombudsmenui)
1 Avenue du Président Robert Schuman
CS 30403 67001 Strasbourg Cedex
Prancūzija.

Skundo pateikimas Europos ombudsmenui nesustabdo Tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalyje ir 91 straipsnyje nustatytų administracinio skundo arba skundo Tarnautojų teismui pateikimo pagal Europos Bendrijos steigimo sutarties 270 straipsnį (EBS ex 236 str.) terminų.

Pagal ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančių nuostatų ir bendrųjų sąlygų 2 straipsnio 4 dalį skundai ombudsmenui turi būti teikiami atlikus reikiamus administracinius formalumus kompetentingose institucijose. Taigi kandidatai kreiptis į ombudsmeną gali tada, jei prieš tai skundą / apeliaciją pateikė EIGE ir gavo neigiamą atsakymą.