EIGE - center znanja Evropske unije za enakost spolov

Smo neodvisni center in glavni vir informacij o enakosti spolov v Evropski uniji. Prispevamo k temu, da Evropska unija postane Unija enakosti, v kateri lahko ženske in moški, dekleta in fantje v vsej svoji raznolikosti svobodno stopajo po svoji izbrani življenjski poti, imajo enake možnosti za uspeh ter lahko enakovredno sodelujejo v naših družbah in jih vodijo.

Edinstveno strokovno znanje, raziskave, podatki in orodja EIGE podpirajo oblikovalce in oblikovalke politik pri načrtovanju ukrepov, ki so vključujoči, transformativni in spodbujajo enakost spolov na vseh področjih življenja. Učinkovito posredujemo svoje strokovno znanje in tesno sodelujemo s partnerji, z namenom krepitve ozaveščenosti na ravni EU in na nacionalni ravni, pa tudi v državah kandidatkah za članstvo v EU in potencialnih državah kandidatkah.

Za krepitev enakosti spolov v Evropski uniji na inštitutu:

  • izvajamo raziskave, zbiramo in analiziramo podatke o enakosti spolov, z vključevanjem intersekcijskega vidika;
  • razvijamo metode za izboljšanje statistik in zbiranja podatkov, razčlenjenih po spolu;
  • posredujemo primerljive in zanesljive podatke in informacije, s pristopom, ki temelji na upanju;
  • merimo stanje enakosti spolov tako na ravni EU kot na ravni držav članic;
  • razvijamo metodološka orodja in zagotavljamo tehnično podporo pri vključevanju načela enakosti spolov v vse evropske in nacionalne politike;
  • sodelujemo z institucijami EU, državami članicami, mednarodnimi organizacijami, nevladnimi organizacijami, organizacijami za enake možnosti, univerzami in stroko, raziskovalnimi centri, socialnimi partnerji in povezanimi organi, mediji ter svojimi partnerskimi agencijami EU.