Description

процена на безбедносниот ризик со кој се соочува одредена жртва за секој случај посебно, според стандардизирана процедура и во мултиагенциски рамки. Процената на ризик подразбира процена на смртоносниот ризик, сериозноста на ситуацијата и ризикот од повторено насилство.