Description

Organizaciona kultura odnosi se na općeprihvaćene vrijednosti i ponašanja u organizaciji, kao što su radno vrijeme, šale koje se smatraju odgovarajućim i način ponašanja prema kolegicama i kolegama.

Additional notes and information

Sve se to uklapa u kolektivnu, neizrečenu procjenu o tome šta je relevantno, prihvatljivo i/ili važno u organizaciji. Suštinski elementi organizacione kulture su implicitni; vježbaju se u svakodnevnim rutinama, daju zajedničko uputstvo članovima organizacije i rezultat su učenja i unutrašnje koordinacije unutar organizacije. Štaviše, oni čine specifičan pogled na svijet. Pojedinci ne uče svjesno organizacionu kulturu, već je internalizuju u procesu socijalizacije. To pokazuje da se institucionalna transformacija može dogoditi samo ako se uzme u obzir organizaciona kultura.